Colofon

Colofon

Basisexamen inburgering in het buitenland

De examens Leesvaardigheid en Spreekvaardigheid inclusief de bijbehorende voorbeeldexamens zijn in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Den Haag) ontwikkeld door Bureau ICE (Culemborg). Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving is ontwikkeld door Cinop (’s-Hertogenbosch) en door Bureau ICE (Culemborg) aangepast ten behoeve van digitale afname, dit alles in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Den Haag).

Lespakket Naar Nederland ter voorbereiding op de taaltoetsen

  1. Samenstelling lessen: Ad Bakker, Amsterdam en Tekstase, Eexterveen
  2. E-learning en website: Edia Educatie Technologie, Amsterdam
  3. Fotografie: Astrid Koppers, Leiden
  4. Animaties: Dave Vriens, Rotterdam
  5. Geluid: Studio Leroy, Amsterdam i.s.m. Inter-Voice, Amsterdam
  6. Vormgeving en opmaak: Jacky-O, Rotterdam
  7. Productie en distributie: Uitgeverij Boom, Amsterdam

Copyright

©2014 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.