Disclaimer

Disclaimer

© 2014, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag

Al het materiaal en alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video – en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het Ministerie heeft Uitgeverij Boom de opdracht gegeven de website naarnederland.acc-2.edia.nl te beheren. Het technische beheer is in handen van Edia Educatie Technologie.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Boom.

Voor zover het maken van kopieën van deze website is toegestaan op grond van de Auteurswet, dient men daarvoor de wettelijke verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl) of zich te wenden tot Uitgeverij Boom.

De informatie op deze website mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. De informatie op deze website mag daarnaast worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker als student of docent verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de pc van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling.

Naar Nederland is het officiële lespakket ter voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit pakket is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld door Uitgeverij Boom. Uitgeverij Boom verzorgt de exploitatie van het lespakket. Uitgeverij Boom c.q. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up to date is. Aan de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Uitgeverij Boom c.q. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie verkregen via deze website.

Iedereen die de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie gebruikt wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen.