Copyright

Naar Nederland is het officiële lespakket ter voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland. Al het materiaal en alle informatie op de website www.naarnederland.nl, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video – en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, etc.), is eigendom van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het Ministerie heeft Xerox (Nederland) B.V. de opdracht gegeven de website te ontwikkelen en te produceren. De exploitatie van de website is in handen van Boom uitgevers Amsterdam. Het technisch beheer is in handen van Edia Educatie Technologie.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom uitgevers Amsterdam. Voor zover het maken van kopieën van deze website is toegestaan op grond van de Auteurswet, dient men daarvoor de wettelijke verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl) of zich te wenden tot Boom uitgevers Amsterdam. De informatie op deze website mag alleen worden gebruikt voor privédoeleinden. De informatie op deze website mag daarnaast worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker als student of docent verbonden is, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie op deze website mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de pc van de gebruiker of het eigen gebruikersaccount van de student op het netwerk van de onderwijsinstelling.