Veelgestelde vragen (FAQ)

Het Basisexamen inburgering is verplicht voor het aanvragen van een mvv (machtiging tot voorlopig verblijf). Hiermee laat u zien dat u kennis hebt van de Nederlandse samenleving en van de Nederlandse taal.

Ja, er is een examenreglement, dat reglement vindt u op de pagina Examenreglement Basisexamen inburgering.

Kunt u wegens medische of psychische redenen het basisexamen niet afleggen? Dan kunt u hiervoor ontheffing vragen. Dit doet u bij de Nederlandse ambassade of vertegenwoordiging in het land van herkomst of bestendig verblijf. Kijk voor meer informatie op de website Kan ik ontheffing krijgen voor een inburgeringsexamen.

Niet iedereen hoeft basisexamen te doen. Wilt u weten of u vrijgesteld kunt worden van het basisexamen? Neem dan contact op met de IND. Kijk voor meer informatie op de website Kan ik vrijstelling krijgen voor het basisexamen inburgering in het buitenland.

Op deze website kunt u al deze informatie vinden. U kunt hier voorbeeldexamens oefenen en het zelfstudiepakket bestellen.

U krijgt binnen vijf werkdagen een reactie op uw aanmelding per e-mail. In deze e-mail zit ook het betaalverzoek. Deze e-mail wordt verstuurd naar de mailadressen die u hebt opgegeven bij uw aanmelding.

U kunt uw aanmelding alleen wijzigen door te reageren op de aanmeldbevestiging voor het doen van examen of de betalingsbevestiging, die u van DUO krijgt. De aanmeldbevestiging is de e-mail waar uw naam, adres en gewenste examens in de bijlage staan. Hierin staat geen afspraak met de ambassade. In uw reactie kunt u aangeven wat er moet worden gewijzigd. U kunt uw aanmelding niet wijzigen door het aanmeldformulier opnieuw in te vullen.

De referent is degene die in Nederland woont en bij wie u wilt gaan wonen in Nederland. Vaak is het uw partner of kind. Het kan ook een bedrijf of een organisatie zijn. Uw referent hoeft niet aanwezig te zijn bij het afleggen van het examen.

Nee, u kunt niet in termijnen betalen.

Als u het examen niet meer wenst te doen, dan moet u het examen uiterlijk 24 uur voor examenafname annuleren bij DUO. Om het geld terug te krijgen, kunt u een restitutieverzoek indienen bij DUO. U kunt dit doen door te reageren op de aanmeldbevestiging voor het doen van examen of de betalingsbevestiging die u van DUO heeft gekregen.

U ontvangt het bewijs van betaling binnen 5 werkdagen, nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Nadat de betaling door DUO is ontvangen, krijgt u van DUO een e-mail met uitleg over het maken van een afspraak. Hierin staat ook uw kandidaatnummer dat u kunt doorgeven bij het maken van de afspraak. Pas nadat u deze e-mail heeft gekregen, kunt u een afspraak maken. De afspraak kunt u maken met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst of in het land van bestendig verblijf. Kies uw land en bekijk hoe u een afspraak maakt op Nederlandwereldwijd.nl.

U kunt de examenonderdelen op verschillende dagen afleggen. U hoeft u daarvoor maar één keer bij DUO aan te melden (https://www.naarnederland.nl/aanmeldenexamen). Daarna maakt u een afspraak met de ambassade of Nederlandse vertegenwoordiging om één examendatum of meerdere examendata af te spreken.

U moet contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging waarbij u de afspraak hebt gemaakt. In overleg met hen kunt u een andere examendatum kiezen. Let wel dat de examendatum maar 1 keer gewijzigd kan worden.

U moet een geldig paspoort meenemen. Als u geen geldig paspoort heeft, neem dan vooraf contact op met de ambassade of het consulaat. U moet ook een recente pasfoto in kleur meenemen. Deze pasfoto moet voldoen aan de eisen voor pasfoto’s op paspoort of ID-kaart van de Nederlandse overheid. U krijgt na het maken van de afspraak een bevestiging. U moet die afspraakbevestiging ook meenemen.

U legt het examen af op een Nederlandse ambassade of een consulaat-generaal. U neemt zelf contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u het examen wilt afleggen. Kies uw land en bekijk waar u het basisexamen inburgering buitenland kunt afleggen op Nederlandwereldwijd.nl.

Als uw land van herkomst geen Nederlandse vertegenwoordiging heeft, dan kunt u het examen afleggen op de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging. Mogelijk hebt u een visum nodig voor dat land. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging waar u examen wilt doen. Wanneer u de taal niet spreekt van dit land, raden wij u aan om een tolk mee te nemen.

U krijgt de uitslag per e-mail op het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Hebt u bij de aanmelding ook het e-mailadres van uw referent opgegeven? Dan krijgt diegene ook de uitslag per e-mail.

De onderdelen waar een voldoende voor is behaald zijn onbeperkt geldig totdat u het volledige examen hebt gehaald. Nadat u alle onderdelen van het basisexamen hebt gehaald, hebt u een jaar de tijd om een verblijfsvergunning aan te vragen. Wacht u langer dan een jaar? Dan moet u opnieuw het basisexamen doen.

Het examen is een geheim examen. Het is niet mogelijk om het examen in te zien.

Het examen bestaat uit drie onderdelen. U moet alle onderdelen halen om te slagen voor het basisexamen. De onderdelen Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en Leesvaardigheid worden door de computer nagekeken en beoordeeld. Het onderdeel Spreekvaardigheid wordt door mensen nagekeken en beoordeeld. U krijgt een cijfer per afgelegd examenonderdeel. U krijgt een cijfer tussen 1 en 10. Een 1- 5 is een onvoldoende. Een 6 of hoger betekent een voldoende.

DUO stuurt u de uitslag zo snel mogelijk per e-mail, maar uiterlijk binnen acht weken.

Het onderdeel Spreekvaardigheid wordt nagekeken en beoordeeld door mensen. Hierdoor is de uitslag niet meer direct beschikbaar. Vroeger werd het hele examen door de computer nagekeken.

U krijgt van DUO een e-mail met de uitslag. Hierin zit ook een pdf-bestand van de e-mail met de uitslag. U kunt dit bestand uitprinten en bij uw mvv-aanvraag voegen. U krijgt geen certificaat.

Ieder pakket bevat op dvd de film met de hulptaal van zijn of haar keuze, de Nederlands gesproken film en nog zes of zeven andere hulptalen. Ieder oefenpakket bevat twee dvd’s waardoor zowel in het ntsc als het pal/secam systeem is voorzien. Raadpleeg de handleiding van uw apparatuur welk systeem uw dvd-speler en televisie ondersteunt. U kunt ook de landenlijst raadplegen. U kunt ook de beide dvd’s in uw taal uitproberen om te zien welke van de twee een goed beeld geeft. De film is ook online via deze website te bekijken.

Het echte examen gaat via de computer. De voorbeeldexamens Leesvaardigheid (Lezen) en Spreekvaardigheid (Spreken) gaan ook via de computer. Met de voorbeeldexamens kunt u dus ervaren hoe de echte examenonderdelen zullen verlopen. U kunt de voorbeeldexamens voor Lezen en Spreken maken via deze website. De voorbeeldexamen zijn gratis. U kunt er zo vaak mee oefenen als u wilt.

 1. Klik links in het menu op ‘Voorbeeldexamens’.
 2. Kies het examen dat u wilt maken: Lezen of Spreken.
 3. Lees en luister naar de uitleg en de instructie.
 4. Daarna kunt u de vragen maken.

Wat hebt u nodig om de voorbeeldexamens te bekijken?

 1. een computer of laptop
 2. een internetverbinding

De vragen die in de voorbeeldexamens Leesvaardigheid en Spreekvaardigheid worden gebruikt, komen niet voor in de echte examens. Het doel van een voorbeeldexamen is dat mensen zich kunnen voorbereiden op de echte examens. De voordelen daarvan zijn:

 1. U kunt ervaren hoe het is om een examen via de computer te doen.
 2. U maakt kennis met de diverse onderdelen van de examens.
 3. U hoort bij het voorbeeldexamen Spreekvaardigheid de verschillende stemmen,accenten, spreektempo, pauzes etc. Wanneer u het examen doet, bent u daaraan gewend.
 4. De kandidaten krijgen uiteindelijk een schatting van hun slagingskans.

Ook u kunt zich voorbereiden met het lespakket Naar Nederland. Dit kan bijvoorbeeld als uw partner in Nederland en/of familieleden in het land van herkomst u gaat helpen bij de voorbereiding. Dit kan door de film samen te bekijken en door (delen uit) de film te vertalen in uw moedertaal. Op dezelfde manier kunt u oefenen met het fotoboek waarin de vragen staan die naar de film verwijzen en die op het echte examen bij het onderdeel Kennis van de Nederlandse samenleving aan bod komen. Deze vragen staan ook op audio-cd. Voor de voorbereiding op de examenonderdelen Leesvaardigheid en Spreekvaardigheid kunt u het werkboek, de geluidsbestanden, de e-learning en de voorbeeldexamens gebruiken. De eerste twintig lessen zijn zonder hulptaal goed te volgen, dankzij de vele illustraties en instructies in beeld. De overige lessen kunt u volgen met hulp van iemand die wel het Nederlands of een van de hulptalen beheerst. In sommige landen worden cursussen Nederlands gegeven en zijn er zelfs speciale cursussen als voorbereiding op het Basisexamen inburgering. Een andere mogelijkheid is om in Nederland een korte inburgeringscursus of een cursus Nederlandse taal te volgen. Wanneer u de mogelijkheid heeft voor een kort verblijf naar Nederland te komen, zou u zo’n cursus kunnen volgen of zich kunnen voorbereiden met uw partner. Wanneer u zich voldoende heeft voorbereid, kunt u oefenen met de voorbeeldexamens op deze website. Op deze manier ervaart u hoe het is om het examen te doen en krijgt u een inschatting van uw kans van slagen op het echte examen.

Van de hulptalen Engels en Frans zijn twee versies verkrijgbaar: gekuist en ongekuist. Bij de gekuiste versie zijn twee scènes uit de film Naar Nederland weggelaten: een scène van een homohuwelijk en een strandscène waarbij een vrouw topless ligt te zonnen. Dit is vrij normaal in Nederland, maar in sommige landen wordt het bezit van dergelijk materiaal als strafbaar gezien. Vandaar dat er een gekuiste versie is gemaakt. De film bij de ongekuiste versie bevat deze twee scènes wel.

Met het examenonderdeel Leesvaardigheid wordt gemeten in hoeverre u het Latijnse schrift beheerst en het geschreven Nederlands kunt lezen en begrijpen. Het examenonderdeel bevat 44 vragen. Het examenonderdeel Leesvaardigheid bestaat uit twee delen:

 1. Woorden lezen en horen. Hierbij hoort u een woord en kiest u met de muis uit vier geschreven antwoordmogelijkheden. Of u leest een woord en moet met de muis kiezen uit vier gesproken antwoorden.
 2. Leesteksten. U leest een tekst via het beeldscherm en krijgt 2 meerkeuzevragen. U kiest met de muis het juiste antwoord.

Nee. U hoeft niet te schrijven.

Het niveau A1 is beschreven in het Europees Referentiekader voor Talen. Voor taalniveau A1 geldt het volgende. ‘Iemand kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.’

Deze vaardigheden zijn nodig voor het Basisexamen inburgering buitenland:

 1. Luisteren: Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die gaan over mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.
 2. Lezen: Ik kan namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld In mededelingen, op posters en in catalogi.
 3. Spreken: Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen.

Het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving toetst uw kennis van Nederland. De vragen en de antwoorden staan in het zelfstudiepakket Naar Nederland. Voor een goede voorbereiding op dit onderdeel kunt u het volgende doen:

 1. Bekijk de film meerdere malen in uw steuntaal, tot u de inhoud kent.
 2. Bekijk de film daarna in de Nederlandse taal.
 3. Oefen per thema met de vragen uit het fotoboek, luister naar de cd en kijk naar de foto’s.
 4. Oefen alle vragen net zolang tot u alle antwoorden goed kent.
 5. Bekijk de film nog een keer in het Nederlands. Nu u de vragen kent, zult u veel meer begrijpen.
De voorbereiding op het KNS examen vraagt minder tijd dan de voorbereiding op de twee taalexamens. Het is het beste om de voorbereiding op alle onderdelen te combineren. In de film Naar Nederland zitten veel woorden die ook in de taalexamens voorkomen. Door vaak naar de Nederlands gesproken versie van de film te kijken en te luisteren, raakt u vertrouwd met de klanken van het Nederlands.

Hieronder vindt u tips die u kunnen helpen bij het oefenen van het luisteren naar en het spreken van het Nederlands.

 1. Het lespakket Naar Nederland bevat een uitgebreide methode Nederlands voor anderstaligen. Volg de instructies in het boek of in de handleiding.Het lespakket Naar Nederland bevat een uitgebreide methode Nederlands voor anderstaligen. Volg de instructies in het boek of in de handleiding.
 2. Probeer regelmatig te oefenen. Iedere dag een of twee lessen leren is beter dan een keer per week vijf lessen achter elkaar.
 3. Het examen wordt via de computer afgenomen. U kunt oefenen door via de telefoon Nederlands te spreken met uw partner of met iemand anders die Nederlands spreekt. Vraag uw gesprekspartner iets te herhalen als u het niet verstaat en u te verbeteren wanneer uw uitspraak niet goed is.
 4. U kunt wennen aan de klanken van het Nederlands door te kijken en te luisteren naar Nederlandstalige televisie, films of liedjes op video/dvd of cdio. Dit zal u helpen om goed te leren luisteren in het Nederlands en het Nederlands goed uit te spreken.
 5. Kijken en luisteren naar de Nederlandse versie van de film Naar Nederland helpt ook, net als oefenen met de 100 vragen die horen bij het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse samenleving.
 6. Bent u goed voorbereid? Dan kunt u het voorbeeldexamen doen. Door dit voorbeeldexamen te maken raakt u vertrouwd met het examen.

Hieronder vindt u enkele tips om u te helpen bij het oefenen van het lezen in het Nederlands.

 1. Het lespakket Naar Nederland bevat een uitgebreide methode Nederlands voor anderstaligen, waaronder twintig lessen om te alfabetiseren. Volg de instructies in het boek of in de handleiding.
 2. Probeer de lessen regelmatig te leren. Iedere dag een of twee lessen leren is beter, dan een keer per week vijf lessen achter elkaar.
 3. U kunt wennen aan het Nederlands schrift door elke dag een Nederlandse krant te bekijken. Kunt u zien waar een artikel over gaat? Probeer belangrijke woorden te herkennen in de kop. Misschien is er een Nederlands tijdschrift dat u interessant vindt. Uw partner kan tijdschriften of boeken toesturen. Ook kunt u op internet Nederlandse kranten en tijdschriften inzien.
 4. Het examenonderdeel Leesvaardigheid wordt via de computer afgenomen.
 5. Bent u goed voorbereid op het examenonderdeel Leesvaardigheid? Dan kunt u het voorbeeldexamen doen. Door dit voorbeeldexamen te maken, raakt u vertrouwd met het examen.

Als u de Nederlandse taallessen uit het pakket volgt, leert u lezen, luisteren en spreken in één keer. U bereidt zich tegelijkertijd voor op de examenonderdelen Leesvaardigheid en Spreekvaardigheid. Voordat u met de echte voorbereiding voor de taalexamens kunt beginnen, moet u kunnen lezen in schrijven. De Nederlandse taal wordt geschreven met Latijnse letters, net als het Engels, Spaans of Portugees. In de eerste twintig lessen leert u het Latijnse schrift en alle Nederlandse klanken. U leert hoe u van de letters woorden kunt maken en hoe die klinken. U leert daarbij ook allerlei Nederlandse woorden kennen. Iedereen die al kan lezen en schrijven in zijn eigen taal én het Latijnse schrift goed beheerst, kan beginnen met les 21. We raden u aan om vooraf wel les 1 tot en met 4 en les 20 door te nemen. Daarin kunt u de Nederlandse klanken en letters oefenen. In les 21-65 zijn er onderdelen aangemerkt met een oranje ster die speciaal bedoeld zijn voor hoogopgeleide inburgeraars.

Als iemand de Nederlandse taallessen uit het pakket volgt, leert hij of zij lezen, luisteren en spreken in één keer. Voordat iemand met de echte voorbereiding voor de taalexamens kan beginnen moet hij of zij kunnen lezen en schrijven. De Nederlandse taal wordt geschreven met Latijnse letters, net als het Engels, Spaans of Portugees. Daarom zijn de eerste twintig lessen speciaal gericht op leren lezen en schrijven. Iemand leert in die lessen alle Nederlandse klanken en het Latijnse schrift. De student leert hoe je van de letters woorden kunt maken en hoe die klinken. Een grote hoeveelheid foto’s, gesproken instructie in de hulptaal en duidelijke instructie-iconen helpen daarbij. De woordenlijst is ingesproken in het Nederlands en in de hulptaal. Ook als iemand in zijn eigen taal niet kan lezen, kan hij toch de nieuwe woorden leren.

Met dit pakket kunt u zich zelfstandig voorbereiden op het basisexamen inburgering. Alles wat iemand nodig heeft om de lessen te doen en de voorbeeldexamens te maken, zit in het basispakket: een woordenlijst, vertaalde instructies, veel illustraties enzovoort. Maar een taal leren zonder die in praktijk te brengen, is heel moeilijk. Daarom is het heel belangrijk om veel met uw partner of anderen te praten. Luister veel naar Nederlandse programma’s op radio en televisie. Gebruik ook de film in het basispakket om uw woordenschat te vergroten.

Nee. Op het examen moet u kunnen lezen, luisteren en spreken. In het werkboek staan in iedere les oefeningen waarbij je wat kunt invullen. U kunt dat mondeling doen. Hoger opgeleiden kunnen schrijven als ze dat willen.

De oefeningen en de grammaticablokjes met een oranje ster zijn bedoeld voor hoogopgeleide inburgeraars die graag wat meer willen weten van de grammatica van het Nederlands en die wat meer uitdaging in het oefenprogramma willen.

Nee. U kunt met het werkboek en de audio-cd’s Nederlands leren. U hebt dus wel een cd-speler nodig. De lessen in het werkboek zijn hetzelfde als die in het digitale oefenprogramma. We raden u wel aan om het computerprogramma te gebruiken als u een computer heeft. Dat maakt het leren makkelijker.

In sommige landen levert het gebruik van YouTube problemen op of is het helemaal niet mogelijk om YouTube te gebruiken. In dat geval kunt u de Engelstalige filmpjes hieronder bekijken (gebruik Google Chrome als browser).

In het Naar Nederland pakket zit een inlogcode voor het online oefenprogramma. Om in te loggen gaat u naar de pagina: Inloggen e-learning. Daarna kunt u op twee manieren inloggen: met de inlogcode e-learning uit het pakket, of met uw zelfgemaakte account. De eerste keer hebt u nog geen account gemaakt en logt u in met uw inlogcode. Nadat u de inlogcode (=token) heeft ingevoerd kunt u twee dingen doen:

 1. Account aanmaken U vult hier uw emailadres in, en kiest een wachtwoord. Het wachtwoord moet u twee keer invullen. Het voordeel van een account maken is dat u de inlogcode daarna niet meer hoeft te gebruiken. U kunt voortaan inloggen met uw e-mailadres en zelfverzonnen wachtwoord. U kunt per code twee accounts maken: een Studentaccount en een Referentaccount.
 2. Inloggen als Hiermee kunt u direct beginnen met het oefenprogramma zonder een account te maken. De volgende keer als u inlogt heeft u weer de inlogcode nodig. Bewaar deze daarom goed. U kunt kiezen om in te loggen als Student of Referent.

De student bent u, degene die Nederlands leert. U maakt de opdrachten binnen het online oefenprogramma. Uw voortgang wordt opgeslagen in het persoonlijke profiel.

Een referent is iemand die u helpt bij uw leerproces. Dit gaat vaak om een partner in Nederland. De referent kan op afstand inloggen en uw voortgang en uw antwoorden bekijken. De referent kan zelf geen opdrachten maken.

Ook met een persoonlijk account is het mogelijk om in te loggen met de inlogcode. Het zijn twee manieren om in te loggen die naast elkaar actief blijven.

Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer op een tweede computer wordt ingelogd met dezelfde inlogcode, dan zal het programma op de eerste computer worden afgesloten. Er wordt dan vanuit gegaan dat u zelf verhuisd bent naar bijvoorbeeld een andere computer. Uw inlog verhuist met uw mee.

Nee, dit is niet mogelijk. De inlogcode is strikt persoonlijk en gekoppeld aan uw persoonlijke voortgang en resultaten. Wanneer een tweede persoon inlogt met hetzelfde account, zal het programma afsluiten bij de eerste persoon.

Het online oefenprogramma wordt in dezelfde talen aangeboden als het totaalpakket. Het is mogelijk om te kiezen uit de volgende 33 talen: Algerijns Arabisch, Bosnisch, Chinees, Dari, Egyptisch Arabisch, Engels, Frans, Hindi, Indonesisch, Iraans Farsi, Irakees Arabisch, Kantonees, Koerdisch*, Kroatisch, Libanees-Syrisch Arabisch, Marokkaans Arabisch, Oekraïens, Oost-Armeens, Pashto, Portugees, Punjabi Indiaas, Russisch, Servisch, Singalees, Spaans, Standaard Somalisch, Standaard Arabisch, Tamil, Tarifit Berber*, Thai, Tunesisch Arabisch, Urdu en Vietnamees. * Koerdisch en Tarifit Berber zijn gesproken talen. De ondersteuning bestaat daarom alleen uit gesproken audio.

Het is mogelijk om het oefenprogramma op drie verschillende manier te doorlopen. Welke manier u kiest, hangt af van uw eigen niveau en alfabetiseringsniveau. In het profielscherm, het eerste scherm dat u ziet wanneer u voor het eerst inlogt, kunt u kiezen uit de drie routes. De eerste route is speciaal voor niet of niet-westers gealfabetiseerde gebruikers. U krijgt daar extra lessen over het Nederlandse alfabet, Nederlandse klanken en de uitspraak van Nederlandse woorden. De tweede route is speciaal voor middelbaar opgeleide gebruikers. De derde route is speciaal voor hoger opgeleide gebruikers. Route 1: Binnen deze route zijn er meer basisoefeningen, meer herhalingen van instructies, maar geen aanvullende moeilijk oefeningen. Route 2: Dit is de standaardroute, veel basisoefeningen, maar ook aanvullende moeilijke oefeningen. Route 3: Binnen deze route voor gevorderden vindt u minder basisoefeningen en meer aanvullende moeilijke oefeningen. U kunt uw route altijd aanpassen door naar uw profiel te gaan en een andere route te kiezen.

Klik op uw naam om naar het profielscherm te gaan. Binnen dit scherm kunt u uw hulptaal aanpassen, uw naam aanpassen en/of een andere leerroute kiezen.

Het is ook mogelijk dat u de Naar Nederland website expliciet toegang moet geven. Ga naar de instellingen of settings van de browser. Zoek op ‘content’. Klik op ‘TOEVOEGEN’ naast ‘Toestaan’ en voeg de volgende website toe: https://www.naarnederland.nl. Daarna dient u het schuifje naast ‘Eerst vragen (aanbevolen)’ opnieuw uit en aan te zetten. Eindig met het blauwe bolletje aan de rechterkant. Probeer nu het programma opnieuw op te starten.

Het juist afspelen en gebruiken van de dvd is afhankelijk van de gebruikte computer en de daarop geïnstalleerde software. De software op de dvd bevat een meegeleverde browser waarop het oefenprogramma kan worden afgespeeld. Het kan op de meeste computers die een dvd-drive hebben worden afgespeeld. U hebt daarnaast een geluidskaart en een microfoon nodig. Voor de installatie van een applicatie kunt u de documentatie van de PC en/of gebruikte software raadplegen.

Voor Windows gebruikers: Het programma start automatisch nadat u de dvd in uw dvd-speler heeft geplaatst. Voor Mac gebruikers: Nadat u de dvd in uw dvd-speler heeft geplaatst klikt u in het Finder scherm op het icoontje met de molen. Voor Linux gebruikers: Run het autorun bestand in de hoofdmap van de dvd. In de comments van deze file vind u eventueel aanvullende aanwijzingen. Let op: het is belangrijk dat u gebruikmaakt van de Adobe Flash Player. Indien u gebruikmaakt van alternatieve flash players zoals Gnash, moet u ook Adobe Flash Player installeren.

LET OP: Het oefenprogramma draait volledig van dvd en heeft daarom enige tijd nodig om op te starten. Het programma is gestart zodra het scherm met daarop een instructiefilm over de taalkeuze verschijnt. Als u al een taal heeft gekozen dan verschijnt het scherm met daarop de verschillende lessen.

Probeer de instellingen aan te passen, of zoek iemand die u daarbij kan helpen.