basisexamen inburgering

Welkom bij Naar Nederland

Alle externe links op deze pagina openen in een nieuw scherm wanneer er op geklikt wordt.

Deze website is bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit is het examen dat sommige mensen moeten doen om in aanmerking te komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Actueel

Meer nieuws over de veranderingen in het basisexamen inburgering in het buitenland

Het basisexamen inburgering in het buitenland verandert van vorm. De belangrijkste verandering is dat het examen niet meer per telefoon maar per computer afgenomen wordt. Het nieuwe basisexamen gaat in per 1 november 2014. Veel gestelde vragen:

Hoe ziet de nieuwe examenvorm er uit?
Alle examenonderdelen worden via de computer afgenomen.

Spreekvaardigheid (heet tot 1 november TGN) bestaat uit twee onderdelen:
A) Vraag-Antwoord: De kandidaat krijgt vragen en dient hierbij zelf zijn antwoorden te formuleren.
B) Zinnen afmaken: De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden.

Leesvaardigheid (heet tot 1 november GBL) bestaat uit twee onderdelen:
A) De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden + de kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.
B) Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

Kennis van de Nederlandse Samenleving:
De kandidaat ziet foto’s en leest de vragen. De vragen worden ook uitgesproken in een langzaam spreektempo. De kandidaat ziet en hoort twee antwoordmogelijkheden.

Vanaf eind september is er op www.naarnederland.nl van ieder examenonderdeel een compleet voorbeeldexamen gratis beschikbaar.

Wat is de prijs van de verschillende examenonderdelen?

De examenonderdelen Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Samenleving kunnen vanaf 1 november ook afzonderlijk gemaakt worden. Dit betekent dat er ook een examenprijs per examenonderdeel is:

Spreekvaardigheid: € 150,=
Leesvaardigheid: € 100,=
Kennis van de Nederlandse Samenleving: € 100,=
Basisexamen buitenland totaal: € 350,=

Herkansing mogelijk na 1 november 2014 voor een examenonderdeel?

Vanaf 1 november 2014 wordt bij het basisexamen buitenland met deelcertificaten gewerkt. Dit wordt vastgelegd in het Examenreglement Basisexamen inburgering in het buitenland. Dit geldt alleen voor kandidaten die vanaf 1 november 2014 het basisexamen buitenland maken.

Dit betekent dat een onderdeel van het basisexamen buitenland dat vóór 1 november 2014 behaald is, niet vrijstellend is voor een onderdeel van het basisexamen buitenland dat na 1 november 2014 afgelegd is.

Vrijstelling voor spreekexamen A2?

Wanneer een kandidaat vóór 1 november 2014 geslaagd is voor het basisexamen buitenland én meer dan 37 punten heeft gehaald voor de TGN dan kan hij vrijstelling krijgen voor het examen Spreekvaardigheid (binnenland, niveau A2).

Voor een kandidaat die vanaf 1 november 2014 het basisexamen buitenland maakt is er geen mogelijkheid tot vrijstelling van het examen Spreekvaardigheid (binnenland, niveau A2), ongeacht de hoogte van de score behaald voor het basisexamen buitenland, onderdeel Spreekvaardigheid (niveau A1).

Hoe kan ik me aanmelden voor het basisexamen buitenland vanaf 1 november 2014?
Vanaf 1 oktober 2014 kunt u zich via http://www.naarnederland.nl/category/aanmelden aanmelden voor het basisexamen buitenland dat vanaf 1 november 2014 afgenomen wordt. Het is dan niet meer mogelijk om in te schijven voor het huidige examen.

Per 1 november 2014 verandert het basisexamen inburgering in het buitenland

De veranderingen zitten vooral in de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Wordt het examen nu nog afgenomen per telefoon, vanaf 1 november 2014 gaat dit gebeuren met de computer. Dit betekent dat de examenvragen op een andere manier gesteld gaan worden. Om hier goed op aan te sluiten zullen de examenonderdelen zelf ook vernieuwd worden. Het niveau* van het examen blijft wel hetzelfde. Dit betekent ook dat de leerstof hetzelfde blijft.
De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

  • Per 1 november 2014 wordt het basisexamen inburgering in het buitenland niet meer per telefoon afgenomen maar met de computer.
  • Het examen bestaat nog steeds uit dezelfde onderdelen. Wel wordt voor enkele onderdelen de naam gewijzigd:

-Spreekvaardigheid (nu nog TGN)
-Leesvaardigheid (nu nog GBL)
-Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)

  • Deze drie examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd. Hierdoor hoeft een kandidaat niet het hele examen over te doen als voor een examenonderdeel de score onvoldoende is.
  • Het grootste deel van de vragen zal in de vorm van meerkeuzevragen gesteld worden. Voor het onderdeel Spreekvaardigheid moet de kandidaat ook antwoorden inspreken. Deze antwoorden worden beoordeeld door menselijke beoordelaars en niet door de computer.
  • Vanaf 1 oktober 2014 kunnen kandidaten zich aanmelden voor het nieuwe examen.
  • Het basisexamen inburgering in zijn huidige vorm wordt voor het laatst op 31 oktober 2014 afgenomen. Vanaf 1 november 2014 wordt het basisexamen inburgering in de nieuwe vorm afgelegd.
  • Er komt een aangepast zelfstudiepakket. Dit zal vanaf eind september 2014 beschikbaar zijn.
  • Het oude zelfstudiepakket blijft bruikbaar. Op de website ‘NaarNederland.nl’ komt vanaf eind september 2014 een overzicht te staan met de wijzigingen ten opzichte van het oude pakket. Ook zal een nieuwe handleiding te downloaden zijn over de gang van zaken rondom het examen.
  • Vanaf eind september 2014 zullen oefenexamens ter beschikking worden gesteld via de website ‘NaarNederland.nl’.

* Niveau A1 Common European Framework of Reference for Languages

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in buitenland kunnen hulp bij voorbereiding kopen

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland kunnen met ingang van 24 april 2013 individuele ondersteuning bij hun voorbereiding op het examen kopen bij Agens. De ondersteuning is gericht op kandidaten – vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de  individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die hun moedertaal spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas, per (mobiele) telefoon of desnoods per post.

Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat vanaf 1 april 2011 uit de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving, de toets Gesproken Nederlands ( niveau A1) en de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (niveau A1).

Zie voor meer informatie www.linguaagens.nl

Basisexamen Inburgering en troonswisseling

Op 30 april 2013 heeft de troonswisseling in Nederland plaatsgevonden. Koning Willem-Alexander heeft zijn moeder, prinses Beatrix opgevolgd.
Hierdoor zijn de vragen over het Nederlandse koningshuis in het voorbereidingsmateriaal en het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) in het basisexamen inburgering in het buitenland niet meer actueel.
De actuele situatie over het Nederlandse koningshuis zal vooralsnog pas in de tweede helft van 2014 in het voorbereidingsmateriaal en in het aangepaste examen verwerkt zijn. U wordt tijdig over de ingangsdatum van de aangepaste vragen geïnformeerd.

Tot de aanpassing in de tweede helft van 2014 kunnen de oorspronkelijke vragen en antwoorden uit voorbereidingsmateriaal van het KNS-examen uit het Zelfstudiepakket Naar Nederland worden gesteld. U kunt hierbij antwoorden zowel met “prins” als met “koning” Willem-Alexander en zowel met “prinses” als met “koningin” Maxima.
Via de website www.naarnederland.nl wordt u tijdig geïnformeerd als het KNS-examen en het voorbereidingsmateriaal is aangepast.

Toets Gesproken Nederlands

Gezakte kandidaten Toets Gesproken Nederlands krijgen meer informatie.
Mensen die zakken voor de Toets Gesproken Nederlands, krijgen vanaf 1 juli 2013 meer
informatie zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op het opnieuw doen van deze toets.

De Toets Gesproken Nederlands is verplicht voor kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland (niveau A1) en voor kandidaten voor de inburgering in Nederland (niveau A2). Vanaf 1 juli 2013 krijgen kandidaten die gezakt zijn voor de Toets Gesproken Nederlands naast de einduitslag ook de uitslagen teruggekoppeld op de vier deelvaardigheden: woordenschat, zinsbouw, vloeiendheid en uitspraak.

Kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland krijgen hun einduitslagen óf nog dezelfde dag óf deze worden later toegestuurd. Uiterlijk een maand na het examen krijgt de kandidaat de informatiebrief met de deeluitslagen toegestuurd. In het najaar zullen kandidaten de einduitslag en de deeluitslagen krijgen binnen een dag tot een week.

Meer informatie kunt u vinden onder het kopje, de voorbereiding ‘Oefentips TGN A1’.

Rectificatie

In de Poolse woordenlijst (pagina 36 van de handleiding) wordt bij LES 1 het Poolse woord ‘ryba’ vertaald met ‘de mug’.  Dit is onjuist. ‘Ryba’ betekent ‘vis’. De Poolse vertaling  voor ‘de mug’ moet zijn: ‘komar’. Bij LES 5 staat in de Poolse woordenlijst een soortgelijke fout (zie pagina 37 van de handleiding). Het Poolse woord ‘pies’ wordt vertaald met ‘veel’. Dit is onjuist. ‘Pies’ betekent ‘hond’. De Poolse vertaling voor ‘veel’ moet zijn: ‘wiele’. Als uitgever bieden we onze excuses aan voor deze fouten. De vertaling zal bij de herdruk van Zelf starten met Nederlands gecorrigeerd worden.

In Tussentoets 3 (pagina 260 in het boek) luidt vraag 13: ‘Welke dag is de verjaardag van de koningin?’ Als antwoord wordt gegeven: ‘30 april’. Deze vraag is onjuist en moet luiden: ‘Op welke dag vieren Nederlanders de verjaardag van de koningin?’ Antwoord: ‘30 april’.

Koningin Beatrix is jarig op 31 januari, maar viert haar verjaardag op Koninginnedag: 30 april. 30 april is de geboortedatum van de moeder van Koningin Beatrix, Koningin Juliana, alsmede de datum waarop Koningin Beatrix in 1980 haar moeder opvolgde als koningin van Nederland.

Als uitgever bieden we onze excuses aan voor deze fout. In verband met de troonwisseling zullen het inburgeringsexamen en het Naar Nederland pakket worden aangepast. Bovengenoemde vraag zal dan uiteraard worden aangepast. In het huidige examen en Naar Nederland pakket wordt Beatrix nog steeds als Koningin van Nederland beschouwd.

Afschaffing inburgeringexamen in het buitenland voor Turkse onderdanen

Minister Donner heeft besloten dat, met terugwerkende kracht tot 16 augustus 2011, personen met de Turkse nationaliteit en hun huwelijkspartners en geregistreerde partners bij mvv-verlening niet langer hoeven aan te tonen het basisexamen inburgering in het buitenland te hebben behaald. Examengeld van examens die na 16 augustus jl. zijn afgelegd wordt gerestitueerd.

De ministers Donner en Leers benadrukken dat ondanks het vervallen van de inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen, kennis van taal en samenleving wezenlijke voorwaarden zijn om actief mee te doen in de Nederlandse maatschappij. Daartoe gaat minister Donner met onder andere Turkse organisaties bekijken hoe de inburgering van Turkse onderdanen gewaarborgd kan worden. Het zelfstudiepakket blijft in het Turks en Koerdisch verkrijgbaar.

Meer informatie vindt u op de nieuwspagina van de rijksoverheid over steun aan de Turken.